»اپيدميولوژي، علوم اجتماعي و تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت

» اپيدميولوژي و سیاستگذاری، ارزشیابی و عدالت در حيطه سلامت

» اپيدميولوژي و مديريت بیماری ها، بلايا و آسیب های اجتماعی

» روش شناسي در اپيدميولوژي اجتماعي 

» جمعیت، محيط و جغرافياي سلامت

» خانواده و الگوهاي زندگي سالم

» اپيدميولوژي، روشهاي نوین چالشهاي آينده

FEATURES