دكتر غلامحسين شهركي (مدير كميته اجرايي)

اعضاي كميته اجرايي:

دكتر محمد مهدي بانشي (مسئول کمیته اسکان)

آقای محسن نغماچی (مسئول کمیته پذیرش)

خانم سحر راهبری (مسئول سالن همایش و فن آوری اطلاعات)

خانم زیبانه تابشفر (مسئول دبیرخانه همایش)

آقای رضا محمدی (مسئول کمیته استقبال)

آقای احمد مشدور (مسئول کمیته تدارکات)

آقای وحید محمدحسینی (مسئول خدمات همایش)

آقای صمد حسین پور (مسئول کمیته اطلاع رسانی)

خانم طاهره صالحی زاده (مسئول کمیته انتشارات)

مهندس عليرضا رايگان شيرازي

خانم صغری متشفع

مهندس عبدالمحمد سادات

آقاي شاهرخ بازيار

آقاي علي اكبر جعفري

خانم سحر علي پور

خانم فاطمه آزادوار

خانم رقيه عباسي

آقاي داريوش سالاري

دكتر محسن شمس

آقاي ابوالحسن دانشگر

 

FEATURES