آدرس سایت کنگره : http://epidcong.yums.ac.ir

آدرس پستی دبیرخانه کنگره :

یاسوج – میدان امام حسین - خیابان شهید دستجردی - دانشکده بهداشت ( ساختمان شماره 2 )

شماره تلفکس دبیرخانه همایش : 2221303-0741

شماره همراه: 09305526583

   ایمیل:managerofresearch@gmail.com

FEATURES